02
آگوست

حواله بانکی از طریق حساب

  همانطور که می دانید حواله دستور پرداختی است که با درخواست مشتری، توسط یک بانک یا موسسه مالی به شعبه های دیگر آن موسسه ارسال می شود تا...

ادامه مطلب